Titebond Polyurethane lepidlo na dřevo D4

Kód: 5348
339 Kč / ks 339 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
26.4.2024
Položka byla vyprodána…

Titebond polyuretanové lepidlo je profesionální vysokopevnostní 100% vodotěsné lepidlo s pevností D4 speciálně vyvinuté pro víceúčelové použití. Vynikající brousitelnost.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Titebond polyuretanové lepidlo je profesionální vysokopevnostní vodotěsné lepidlo speciálně vyvinuté pro víceúčelové použití. Kromě své vynikající lepivosti dřeva na dřevo, má výborné vlastnosti pro lepení kovu, keramiky, většiny plastů, Corianu, kamene a ostatních porézních nebo neporézních materiálů. Titebond Polyuretan má vynikající brousitelnost. Je dvakrát silnější než tradiční polyuretanová lepidla a umožňuje nepřerušované nanesení vrstvy pro přesné použití bez stékání a kapání. Titebond polyuretan nekřehne s dobou a nerozpíná se ani nesmršťuje. Je snadno brousitelný v suchém stavu. Pro velmi suché dřevo může být nezbytné, aby byl jeden povrch navlhčen pro podporu vytvrzení.

Při práci s lepidlem doporučujeme používat rukavice (jsou součástí balení). Pro aplikaci lepidla můžete použít silikonový štětec, který nabízíme jako volitelné příslušenství.

Je univerzální, vhodné pro dřevo, plasty, tkaniny, kůže, gumu a keramiku, kámen, Corian a kov. Pro vnitřní i venkovní použití. Vytvrdnutí přibližně do 4 hodin.

 • Pro vnitřní i venkovní použití,
 • vytvrdnutí přibližně do 4 hodin,
 • 100% vodotěsné, pevnost D4,
 • vynikající brousitelnost,
 • bez rozpouštědel.


  • Typ: polyuretanové lepidlo obsahující isokyanát (je nutné se vyvarovat kontaktu s pokožkou). Pro práci použijte rukavice, které jsou součástí balení.
  • použití: interiér a exteriér,
  • doba otevření: max. 5 minut,
  • celková montážní doba: 20-25 minut,
  • úplné zaschnutí: 4 hodiny,
  • pracovní a skladovací teplota: nad 10 °C,
  • vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže, kov, keramiku, plast, Corian, kámen a ostatní porézní nebo neporézní materiály,
  • skupina namáhání: DIN EN 204/D4

Balení: 237 ml

VAROVÁNÍ:


Standardní věty o nebezpečnosti:

H315   Dráždí kůži.
H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319   Způsobuje vážné podráždění očí.
H332   Zdraví škodlivý při vdechování.
H334   Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351   Podezření na vyvolání rakoviny.
H373   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P304+P340   PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342+P311   Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.
P405   Skladujte uzamčené.
P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Titebond disperzní lepidla
Záruka: 1 rok
Typ: Polyuretanové lepidlo
Použití: Interiér i exteriér. Vhodné pro dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže, kov, keramiku, plast, Corian, kámen a ostatní porézní nebo neporézní materiály
Doba zpracovatelnosti: max. 5 min
Celková montážní doba: 20-25 min
Úplné zaschnutí: 4 h
Pevnost spoje: DIN EN 204 / D4
Položka byla vyprodána…

Jak pracovat s lepidlem Titebond Polyurethane

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: