BEZPEČNÁ PRÁCE S EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ

Cílem tohoto článku je poskytnout podporu uživatelům, kteří pracují se speciálními epoxidovými systémy v podobě obecných pokynů pro bezpečnou práci a nakládání se systémy epoxidových pryskyřic.

 
Epoxidové pryskyřice a jejich hlavní použití
 

Epoxidové pryskyřice a výrobky z nich mají mnoho jedinečných vlastností, které žádné jiné materiály nabídnout nemohou. Například mají vynikající přilnavost a mechanické vlastnosti, chrání proti korozi a vyznačují se odolností vůči chemickým látkám a vlivům počasí. Proto se široce využívají v různých oborech.

Hlavní oblasti použití epoxidových pryskyřic ve stavebnictví jsou nátěry, lepidla, podlahové krytiny (např. průmyslové podlahy a podlahy víceúrovňových parkovišť), kamenné koberce, chemické kotvy, pečetící a impregnační nátěry, renovace betonu, opravy trhlin a výtluků, případně se používají jako spojovací materiál při pokládání dlaždic. Kromě toho se široce využívají v elektrotechnickém, elektronickém, leteckém a automobilovém průmyslu, při výrobě sportovního zboží a v dalších aplikacích s vysokými nároky na vlastnosti materiálu. V neposlední řadě získávají oblibu v hobby sektoru při výrobě nábytku a hobby tvorbě.

Tip na čtení: Jak vybrat tu správnou epoxidovou pryskyřici?

 
Vlastnosti a účinky epoxidových pryskyřic
 

Epoxidy jsou ve velké většině dvousložkové systémy, sestávající z epoxidové pryskyřice a z vytvrzovací složky. Před použitím je třeba obě složky smíchat ve stanoveném poměru. Samostatné složky i nevytvrzená směs mohou vykazovat nebezpečné vlastnosti a vyvolávat dráždivé reakce nebo přecitlivělost. Ne všichni lidé budou mít stejnou reakci. Někteří uživatelé jsou méně náchylní k senzibilizaci, u jiných stačí k vyvolání alergické reakce několik krátkých kontaktů. Mezi typické příznaky alergické reakce patří zarudnutí nebo otok na kůži nebo v oblasti očí, poškození kůže nebo alergický kontaktní ekzém. Hlavním rizikem je zasažení očí nebo přímý kontakt s pokožkou. Pokud jsou však dodržována základní bezpečnostní opatření, je manipulace s nimi bezpečná. Po smíchání proběhne chemická reakce, jejímž výsledkem je inertní konečný materiál. Hotový, vytvrzený materiál na bázi epoxidové pryskyřice nepředstavuje žádné zdravotní riziko a nabízí vynikající technické parametry.

Než se pustíte do práce s epoxidovými systémy

Existují samostatné pokyny pro bezpečné zacházení s pryskyřičnou složkou i s vytvrzovací složkou. Je třeba, aby se v nich uživatel informoval o možných zdravotních problémech v případě nežádoucí expozice a tyto informace najde v bezpečnostních listech daného produktu. Klasifikace a označení upozorňuje uživatele, že složky nevytvrzeného systému obsahují látky, které mohou mít dráždivé nebo senzibilizační účinky, zejména v přímém kontaktu s kůží nebo sliznicemi. 

Jaké kontaktní situace mohou nastat?

Obecně je třeba se vyhnout přímému kontaktu s jednotlivými složkami nebo s nevytvrzenou směsí. Nicméně potenciálně nebezpečné situace při používání složek nevytvrzených epoxidových systémů zahrnují

 • přepravu a skladování nádob,

 • dávkování a míchání složek,

 • roztírání, lití, stěrkování, nanášení válečkem, stříkání nebo vstřikování materiálů,

 • čištění nástrojů nebo likvidaci prázdných nádob a odpadních materiálů.

Přeprava a skladování

Pokyny pro přepravu složek epoxidových systémů najdete na etiketě. Složky je třeba skladovat v uzavřených nádobách na chladném a suchém místě, které je označeno jako skladovací prostor pro materiály. Nádoby se nesmí skladovat na nevhodných místech, jako jsou toalety nebo dočasná ubytovna na staveništi.

Míchání

Hlavním cílem je zabránit stříkání nebo únikům, které by se mohly šířit do okolí. Speciálně navržené vybavení může výrazně snížit potenciální expozici neúmyslnému vystříknutí nebo úniku látky při míchání. Pro minimalizaci rizika je vhodné používat následující vybavení:

 • míchací zařízení s proměnlivými otáčkami,

 • vhodné míchací nástroje a pomůcky,

 • ochranné víko s otvorem pro míchací zařízení,

 • míchací stanice (pro větší množství materiálu),

 • statický míchač, zejména pro vstřikování do prasklin.


Tip na čtení:
Hrubý přehled, jaké nejrůznější pomůcky, potřeby a nástroje využijete při odlévání epoxidové pryskyřice, jsme sepsali v naší Akademii. 
 

Vážení, nalévání a lití

Při odvažování potřebných množství z prodejních obalů je třeba dávat pozor na to, aby nedošlo k potřísnění či polití nářadí, okolí, váhy nebo dokonce částí těla. Je třeba využít dostupných doplňků v podobě nálevek, pump, násosek atd.

Roztírání stěrkou, nanášení válečkem, štětcem, stříkání

Větší bezpečnosti při zpracování epoxidových systémů napomůže několik jednoduchých opatření. Například použitím zubové stěrky na tyči místo špachtle se podstatně zvyšuje bezpečná vzdálenost chránící proti postříkání. Používáte-li váleček nebo štětec, je třeba, aby byl vybaven ochranou proti kapání. Při nanášení postřikem musí být zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.

Vstřikování

Při tomto způsobu aplikace je zvláště důležité pečlivé a přesné zacházení s vybavením a jeho kontrola. Proto je důležité používat vhodná odměřovací a míchací zařízení, vhodné vysokotlaké spojky, pečlivě kontrolovat propustnost zařízení, a nestlačovat, neohýbat hadice, nepřejíždět přes ně.

Čištění nástrojů

Pro vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních je nezbytné nástroje, zvláště jejich rukojeti, po použití vyčistit. Čištění lze provádět odstraněním přebytečného materiálu a/nebo použitím čisticích prostředků doporučovaných výrobcem (většinou na bázi xylenu nebo směsi xylenu s acetonem). Čisticí prostředky pro nástroje se nikdy nesmějí používat na kůži.

Nakládání s epoxidy a jejich likvidace

Nevytvrzené epoxidové pryskyřice nelikvidujte, pokud to není nutné. V případě nutnosti je pak likvidujte v souladu s místními předpisy (více informací naleznete v Bezpečnostním listu). Vytvrzené epoxidové pryskyřice lze obvykle likvidovat jako stavební odpad, ale vždy byste si měli vyžádat odbornou radu, abyste zajistili, že likvidace proběhne v souladu s místními předpisy. Jednorázové nádoby je třeba řádně vyprázdnit a zlikvidovat. Je třeba mít na paměti, že stále mohou obsahovat nějaké zbytky pryskyřice.

Rizika a osobní ochrana

K neúmyslnému kontaktu se složkami epoxidových pryskyřic dochází převážně v situacích, kdy je uživatel nedostatečně chráněn, kdy nevěnuje pozornost práci nebo používá nevhodné nástroje. Je třeba se vyhnout následujícím situacím:

 • styk s kůží nebo očima při stříkání nebo rozlití,

 • špinavé/nasáklé oblečení, obuv, rukavice,

 • znečištěné rukojeti nástrojů,

 • neplánovaná chemická reakce vyplývající z nesprávného odměření složek nebo z použití nesprávných složek,

 • vdechování výparů,

 • protečení forem a snaha o záchranu vytékajícího materiálu.

Po vytvrzení se stanou epoxidové pryskyřice inertními plasty. Přímý kontakt řádně vytvrzených epoxidových pryskyřic s kůží nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Ochrana kůže a péče o kůži

Než začnete pracovat s epoxidovými systémy, je vhodné exponované oblasti kůže, které nejsou pokryty jinými ochrannými prostředky, např. rukavicemi, zabezpečit vhodným ochranným krémem. Mezi takové oblasti patří např. obličej. Pro čištění kůže je vhodné používat produkty bez abrazivních složek a rozpouštědel. Po práci je třeba kůži ošetřit krémem, který podporuje hydrataci a regeneraci.

Osobní ochranné prostředky

Pro práci s epoxidy je vhodné, a při každodenní práci s nimi nutné, používat osobní ochranné prostředky, jež je nutné pravidelně čistit a vyměňovat. Obuv i rukavice musí být vhodné a v dobrém stavu. Všechny části těla, které jsou potenciálně vystaveny působení epoxidových systémů, musí být chráněny vhodným oděvem nebo bezpečnostními prostředky.
Komplexní sada bezpečnostních ochranných prostředků pro práci s epoxidovými systémy obsahuje:

 • vhodné ochranné rukavice vyrobené z nitrilové nebo butylové pryže plně povrstvené na hřbetě; poznámka: kožené a latexové rukavice obecně nejsou vhodné, protože propouštějí látky a snadno nasáknou,

 • ochrana očí a obličeje, např. bezpečnostní brýle, ochranné brýle, obličejový štít, rouška,

 • jednorázová bezpečnostní kombinéza/kalhoty/ kamaše na jedno použití (u profesionálů pracujících s epoxidovými nátěry každý den),

 • ochranná zástěra, např. pro míchání,

 • ochrana kolen (např. pro míchání v kýblíku),

 • ochrana dýchacích cest, kde je to nutné, např. při stříkání v uzavřených prostorách (podrobnější informace naleznete také v bezpečnostním listu).

Používají-li se výrobky obsahující rozpouštědla, měla by se používat maska s vhodným filtrem, např. s filtrem typu A. Při aplikaci postřikem je nutné používat kombinovaný filtr, např. Typ A1-P2.

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí nebo si chcete nastudovat přesný postup krok za krokemNenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii. Případně nás kontaktujte a my Vám rádi poradíme.