SAMOVZNÍCENÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI PRÁCI S OLEJI, LAKY A HOŘLAVINAMI

Při domácích projektech se často používají barvy, nátěry a laky na bázi oleje. Běžné je pak také používání hadrů ke stírání rozlitého nátěru nebo k čištění štětců. Avšak vlhké zaolejované hadry (od olejů, olejových nátěrů, laků atd.) se mohou samy od sebe vznítit. Pokud se s nimi nezachází opatrně, mohou způsobit požár. Stejně platí i pro samotné hořlaviny, jako jsou ředidla, benzín, petrolej, čističe atd. 

Náhodné požáry způsobené vznícením zaolejovaných hadrů a houbiček nebo vznícením hořlavin jsou skutečným rizikem, kterému je třeba se vyvarovat. Abychom tomu předešli, je důležité chápat, jak mohou od olejů špinavé hadry a hořlavé kapaliny způsobit požár, a dodržovat bezpečnostní opatření. Pojďme se podívat na některé důležité informace a rady pro prevenci požárů způsobených právě zaolejovanými hadry a hořlavými kapalinami.

Proč mohou zaolejované hadry způsobit požár? 

Oleje tuhnou tím, že reagují s kyslíkem, a při této chemické reakci se uvolňuje teplo. Toto teplo je obvykle bezpečně rozptýleno při zasychání olejovaných ploch, jako jsou dřevěné povrchy, a neznamená žádné riziko. Nicméně, u zaolejovaných utěrek, houbiček nebo hadrů znečištěných olejovými barvami, laky a nátěry se tato oxidace stává intenzivnější vzhledem k většímu povrchu materiálu nasyceného olejem v daném objemu, což může vést k požáru prostřednictvím procesu zvaného samovznícení. Tyto houby nebo zmačkané hadry mají omezenou schopnost rozptylovat teplo do okolního prostředí v porovnání s rovnými olejovanými dřevěnými plochami. To znamená, že zmačkaný hadr se může zahřívat výrazněji. Kumulace tepla nastává postupně a pokud tyto exotermické reakce uvolní více tepla, než může z hořlavého materiálu uniknout tj. jestliže toto teplo není dostatečně rozptýleno a hromadí se, může docházet k postupnému uvolňování kouře a nakonec může dojít k samovznícení materiálu. Samovznícení se může projevit během několika hodin, případně i několika dnů, a to podle okolních podmínek.

Odstrašující příklad samovznícení zničil truhlárnu v Proseči nad Nisou. Více informací o této události najdete zde.

Jak zabránit požáru způsobenému zaolejovanými hadry

  • Nenechávejte hadry v hromadě: Po použití by neměly hadry nasáklé oleji, olejovými barvami nebo laky zůstat zmuchlané nebo složené na hromadě.
  • Hadrům umožněte schnout venku: Na konci pracovního dne vyneste hadry ven a nechte je schnout.
  • Venku hadry rozprostřete: Pro pořádné proschnutí hadrů je rozprostřete venku na zemi nebo je pověste. Ujistěte se, že nejsou naskládány na hromadu. Zatěžte je, aby se neodfoukly. Dbejte na dostatečnou vzdálenost od budov.
  • Uschnuté hadry nebo houbičky skladujte v kovové nádobě: Jakmile jsou hadry suché, uložte je do kovové nádoby s pevným víkem. Nádobu opak naplňte vodou a detergenty, aby se rozložily zbylé oleje. Tato možnost je bezpečnější, protože voda pomáhá minimalizovat riziko samovznícení tím, že snižuje koncentraci oleje a potlačuje tepelné reakce.
  • Poté je lze zlikvidovat v souladu se zákonem stanovenými požadavky
  • Nádoby se zaolejovanými hadry ukládejte na chladném místě: Skladujte nádoby se zaolejovanými hadry na chladném místě, daleko od přímého slunečního svitu a jiných zdrojů tepla

Jak zabránit požáru způsobenému hořlavými kapalinami

Co se týče bezpečnosti při práci s hořlavými kapalinami, je důležité dodržovat následující pokyny:

  • Nepoužívejte hořlaviny poblíž otevřeného ohně: Nedávejte hořlavé kapaliny poblíž otevřeného plamene a nekuřte při práci s nimi.
  • Pokud si potřísníte oblečení hořlavinou, odstraňte ho a nechte schnout venku: Oblečení znečištěné hořlavými kapalinami by mělo být odstraněno a necháno schnout venku. Když uschne, lze ho vyprat.
  • Ukládejte hořlaviny do původních obalů a zajišťujte je: Ukládejte hořlavé kapaliny do jejich původních obalů a ujistěte se, že jsou pevně uzavřeny. Nikdy neuchovávejte kapaliny ve skleněných nádobách.
  • Benzín používejte pouze jako motorové palivo a dávejte pozor na jeho skladování: Benzín by měl být používán pouze jako motorové palivo a nikdy jako čistič nebo rozpouštědlo tuků. Nikdy nepřinášejte benzín dovnitř budov, ani v malých množstvích. Benzín by měl být skladován pouze v nádobách určených k tomuto účelu a pevně uzavřen, mimo obytné prostory budov.

Dodržováním těchto bezpečnostních opatření lze minimalizovat riziko požárů způsobených zaolejovanými hadry či nanášecími houbičkami a hořlavými kapalinami, a tím zabezpečit vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho domova. Bezpečnostní opatření při práci s těmito materiály jsou zásadní pro prevenci požárů a zachování bezpečnosti.

Nyní, když už víte, jak bezpečně nakládat s pomůckami po nanášení oleje, se můžete začíst i do dalších článků o úpravách dřeva nebo se seznámit blíže s technikou odlévání epoxidové pryskyřice. Všechny články najdete v naší Akademii.

Mohlo by vás zajímat například: