Bezpečná práce s pryskyřicí

 – dbejte na své zdraví –

Před vytvrzením mohou složky epoxidových systémů vykazovat nebezpečné vlastnosti, hlavním rizikem je zasažení očí nebo přímý kontakt s pokožkou. Pokud jsou však dodržována základní bezpečnostní opatření, je manipulace s nimi bezpečná. Epoxidové pryskyřice se obvykle před použitím mísí s dalšími složkami, především tvrdidly. Po smíchání proběhne chemická reakce, jejímž výsledkem je inertní konečný materiál. Hotový, vytvrzený materiál na bázi epoxidové pryskyřice nepředstavuje žádné zdravotní riziko a nabízí vynikající technické parametry. Následující stránky popisují běžné situace a možnosti kontaktu s epoxidovými systémy a nabízí informace pro bezpečné zacházení s těmito produkty. Uvedené informace mají pomoci řemeslníkům, obchodním manažerům, manažerům pro bezpečnost a vzdělávání při výběru a zajištění vhodných organizačních, technických prostředků a postupů a ochranných pomůcek.


Jaké produkty se používají?

Tato brožura se zabývá hlavně situacemi, ve kterých se zpracovávají materiály při teplotě okolí. Patří sem především stavebnictví, kde se používají většinou dvousložkové systémy, sestávající z epoxidové pryskyřice a z vytvrzovací složky. Před použitím je třeba obě složky smíchat ve stanoveném poměru. Samostatné složky i nevytvrzená směs mohou vykazovat nebezpečné vlastnosti a vyvolávat dráždivé reakce nebo přecitlivělost. Při uplatnění správných preventivních bezpečnostních opatření je však možné s nimi zacházet bezpečně a snadno.

Jaké mají vlastnosti?

Nevytvrzené epoxidové pryskyřice sice vykazují určité nebezpečné vlastnosti (jak se popisuje v této publikaci), vytvrzené epoxidové pryskyřice však zdravotní rizika nepředstavují a vyznačují se mimořádnými vlastnostmi. Mají vynikající přilnavost a mechanické vlastnosti, chrání proti korozi a vyznačují se odolností vůči chemickým látkám a vlivům počasí. (nebo možná lépe povětrnostním vlivům)

Přečtěte si bezpečnostní pokyny. Je též třeba, abyste rozuměli chemickým vlastnostem produktu.

Existují samostatné pokyny pro bezpečné zacházení s pryskyřičnou složkou i s vytvrzovací složkou. Je třeba, aby se v nich uživatel informoval o možných zdravotních problémech v případě nežádoucí expozice. Klasifikace a označení upozorňuje uživatele, že složky nevytvrzeného systému obsahují látky, které mohou mít dráždivé nebo senzibilizační účinky, zejména v přímém kontaktu s kůží nebo sliznicemi. 


Jaké kontaktní situace mohou nastat?

Potenciálně nebezpečné každodenní situace při používání složek nevytvrzených epoxidových systémů zahrnují přepravu a skladování nádob, dávkování a míchání složek, roztírání, stěrkování, nanášení válečkem, stříkání nebo vstřikování materiálů, čištění nástrojů nebo likvidaci prázdných nádob a odpadních materiálů. K neúmyslnému kontaktu se složkami epoxidových pryskyřic dochází převážně v situacích, kdy je uživatel nedostatečně chráněn, kdy nevěnuje pozornost práci nebo používá nevhodné nástroje. Je třeba se vyhnout následujícím situacím:

• styk s kůží nebo očima při stříkání nebo rozlití,
• špinavé/nasáklé oblečení, obuv, rukavice,
• znečištěné rukojeti nástrojů,
• neplánovaná chemická reakce vyplývající z nesprávného
• odměření složek nebo z použití nesprávných složek
• vdechování výparů.

Po vytvrzení se stanou epoxidové pryskyřice inertními plasty. Přímý kontakt řádně vytvrzených epoxidových pryskyřic s kůží nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Ochrana kůže a péče o kůži

Než začnete pracovat s epoxidovými systémy, je třeba exponované oblasti kůže, které nejsou pokryty jinými ochrannými prostředky, např. rukavicemi, zabezpečit vhodným ochranným krémem. Mezi takové oblasti patří např. obličej. Pro čištění kůže je vhodné používat produkty bez abrazivních složek a rozpouštědel. Po práci je třeba kůži ošetřit krémem, který podporuje hydrataci a regeneraci.


Osobní ochranné prostředky

Kromě veškerých vhodných organizačních a technických opatření je nezbytné používat osobní ochranné prostředky, jež je nutné pravidelně čistit a vyměňovat. Obuv i rukavice musí být vhodné a v dobrém stavu. Všechny části těla, které jsou potenciálně vystaveny působení epoxidových systémů, musí být chráněny vhodným oděvem nebo bezpečnostními prostředky.
Komplexní sada bezpečnostních ochranných prostředků pro práci s epoxidovými systémy obsahuje:

vhodné ochranné rukavice vyrobené z nitrilové nebo butylové pryže plně povrstvené na hřbetě; poznámka: kožené a latexové rukavice obecně nejsou vhodné, protože propouštějí látky a snadno nasáknou;

• ochrana očí a obličeje, např. bezpečnostní brýle, ochranné brýle, obličejový štít; rouška

• jednorázová bezpečnostní kombinéza/kalhoty/ kamaše na jedno použití;

• ochranná zástěra, např. pro míchání; • ochrana kolen;

• ochrana dýchacích cest, kde je to nutné, např. při stříkání v uzavřených prostorách (podrobnější informace naleznete také v bezpečnostním listu).

​​​​​​​Používají-li se výrobky obsahující rozpouštědla, je třeba používat masku s vhodným filtrem, např. s filtrem typu A. Při aplikaci postřikem je nutné používat kombinovaný filtr, např. Typ A1-P2.


K jakým druhům účinků může dojít?

Ne všichni lidé budou mít stejnou reakci. Někteří uživatelé jsou méně náchylní k senzibilizaci, u jiných stačí k vyvolání alergické reakce několik krátkých kontaktů. Mezi typické příznaky alergické reakce patří zarudnutí nebo otok na kůži nebo v oblasti očí, poškození kůže nebo alergický kontaktní ekzém. Obecně je třeba se vyhnout přímému kontaktu s jednotlivými složkami nebo s nevytvrzenou směsí. Tyto pokyny a bezpečnostní pokyny k jednotlivým produktům vysvětlují, jak se expozici vyhnout.


Přeprava a skladování

Pokyny pro přepravu složek epoxidových systémů najdete na etiketě. Složky je třeba skladovat v uzavřených nádobách na chladném a suchém místě, které je označeno jako skladovací prostor pro materiály. Nádoby se nesmí skladovat na nevhodných místech, jako jsou toalety nebo dočasná ubytovna na staveništi.


Míchání

Hlavním cílem je zabránit stříkání nebo únikům, které by se mohly šířit do okolních oblastí. Speciálně navržené vybavení může výrazně snížit potenciální expozici neúmyslnému vystříknutí nebo úniku látky při míchání. Pro minimalizaci rizika je vhodné používat následující vybavení:

• míchací zařízení s proměnlivými otáčkami,
vhodné míchací nástroje ,
• ochranné víko s otvorem pro míchací zařízení,
• míchací stanice (pro větší množství materiálu),
 • mísicí buben,
• statický míchač, zejména pro vstřikování do prasklin.


Metering

Epoxidové pryskyřice dodáváme v požadovaném hmotnostním poměru. Tím pádem byste něměli mít problém s dávkováním.


Roztírání stěrkou, nanášení válečkem, štětcem, stříkání

Větší bezpečnosti při zpracování epoxidových systémů napomůže několik jednoduchých opatření. Například použitím zubové stěrky na tyči místo špachtle se podstatně zvyšuje bezpečná vzdálenost chránící proti postříkání. Používáte-li váleček nebo štětec, je třeba, aby byl vybaven ochranou proti kapání. Při nanášení postřikem musí být zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.


Vstřikování

Při tomto způsobu aplikace je zvláště důležité pečlivé a přesné zacházení s vybavením a jeho kontrola. To například znamená:

• je vhodné používat odměřovací a míchací zařízení,
• používejte vhodné vysokotlaké spojky,
• pečlivá kontrola propustnost zařízení,
• nestlačujte a neohýbejte hadice, nepřejíždějte přes ně


Čištění nástrojů

Pro vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních je nezbytné nástroje, zvláště jejich rukojeti, po použití vyčistit. Čištění lze provádět odstraněním přebytečného materiálu a/nebo použitím čisticích prostředků doporučovaných výrobcem
Čisticí prostředky pro nástroje se nikdy nesmějí používat na kůži.


Nakládání s epoxidy

Nevytvrzené epoxidové pryskyřice nelikvidujte, pokud to není nutné. V případě nutnosti je pak likvidujte v souladu s místními předpisy (více informací naleznete v Bezpečnostním listu). Vytvrzené epoxidové pryskyřice lze obvykle likvidovat jako stavební odpad, ale vždy byste si měli vyžádat odbornou radu, abyste zajistili, že likvidace proběhne v souladu s místními předpisy. Jednorázové nádoby je třeba řádně vyprázdnit a zlikvidovat. Je třeba mít na paměti, že stále mohou obsahovat nějaké zbytky